Lösningar

Information

Företag

Logga in

Lösningar

Information

Företag

Logga in

Integritetspolicy för personuppgifter 


Information om vår behandling av dina personuppgifter. 


Syftet med EKFT:s integritetspolicy för personuppgifter är att förklara hur vi samlar in, behandlar och skyddar personuppgifter. 

 

EFKT har en tydlig ambition att minimera behandlingen av dina personuppgifter så mycket som möjligt och att skapa en hög grad av transparens gällande de uppgifter som behandlas. Denna policy syftar därför också till att informera dig om vilka av dina personuppgifter vi behandlar, hur behandlingen sker och vilka rättigheter du själv kan utnyttja. 


Om du har frågor eller förfrågningar relaterade till behandlingen av dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifterna finns bl.a. i detta policys sista avsnitt. Behandling av personuppgifter 


När du valt en fastighetsmäklare som använder EFKT samlar vi in följande personuppgifter:

 • Syfte: Dina personuppgifter används för att kontakta dig med syftet att leverera produkter/tjänster som du beställt/köpt av din fastighetsmäklare.

 • Vilka typer av personuppgifter behandlar vi: Namn, adress, telefonnummer och e-post 


Rättslig grund för vår behandling av dina personuppgifter följer av: 

 • Om det är nödvändigt med hänsyn till uppfyllandet av ett avtal som du eller fastighetsmäklaren är part i. 

 • Om det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla en laglig förpliktelse t.ex. enligt bokföringslagen. 


Var dina personuppgifter kommer ifrån:

 • Direkt från dig 

 • Från din fastighetsmäklare 

 • Från andra källor som är offentligt tillgängliga 


Vi kan lämna ut dina personuppgifter under följande omständigheter: 

 • Till koncernföretag samt övriga samarbetspartners 

 • Till leverantörer vi samarbetar med för att stödja vår verksamhet t.ex.: 

  • Leverantörer av tjänster, teknisk support och kundservice. 

  • Leveranstjänster 

 • Om det är nödvändigt enligt ett domstolsbeslut eller gällande lagstiftning. Överföring till mottagare i tredjeländer, inklusive internationella organisationer: 

 • Dessa personuppgifter kommer som en del av vår tjänst/produkt att tillgängliggöras för en databehandlare utanför EU och EES eftersom bildredigering m.m. utförs i ett koncerninternt bolag i Vietnam, vilket av EU-kommissionen anses vara ett tredjeland. I enlighet med dataskyddsförordningens artikel 46.5 har EKFT säkerställt att de nödvändiga garantier och rättigheter är på plats för dig som kund i det aktuella landet. Detta har gjorts genom att följa EU-kommissionens riktlinjer för överföringar som kräver att EFKT har ingått EU-kommissionens standardavtal med sitt dotterbolag i Vietnam (enligt artikel 46.2, bokstav c). Detta kommer att säkerställa att de nödvändiga riktlinjerna följs av EFKT. 


Lagring av dina personuppgifter: 

I samband med leverans av våra produkter/tjänster kommer vi att lagra dina personuppgifter i upp till 6 år efter avslutningen av kundförhållandet i enlighet med bokföringslagen, om det inte finns speciella skäl att behålla informationen under en längre period. 


Dina rättigheter


 • Du har en rad rättigheter enligt dataskyddsförordningen gällande vår behandling av information om dig.

 • Om du vill utöva dina rättigheter ska du kontakta oss.

 • Rätt till att se information (insynsrätt).

 • Du har rätt att få insyn i den information som vi behandlar om dig samt ytterligare information.

 • Rätt till rättelse.

 • Du har rätt att få felaktig information om dig själv rättad. 

 • Rätt till radering. 

 • I särskilda fall har du rätt att få information om dig raderad innan det allmänna raderingstillfället inträffar. 

 • Rätt till begränsning av behandling. 

 • Du har vissa fall rätt att få behandlingen av dina personuppgifter begränsad. Om du har rätt till begränsning av behandlingen får vi i framtiden enbart behandla uppgifterna – utom lagring – med ditt samtycke, eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga krav eller för att skydda en person eller viktiga samhällsintressen. 

 • Rätt att invända. 

 • Du har i vissa fall rätt att invända mot vår eller laglig behandling av dina personuppgifter. 

 • Rätt till dataportabilitet. 

 • Du har i vissa fall rätt att ta emot dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt att överföra dessa personuppgifter från en personuppgiftsansvarig till en annan utan hinder. 

 • Du kan läsa mer om dina rättigheter i Datainspektionens guide om den registrerades rättigheter, som du hittar på www.datainspektionen.se 


Regler 


De regler som gäller för EFKT:s behandling av dina personuppgifter finns i: 

 • Personuppgiftslagen (fram till den 25 maj 2018) 

 • Dataskyddsförordningen (från och med den 25 maj 2018) 

 • Dataskyddslagen (från och med den 25 maj 2018) 


Vi är ansvarig för behandling av personuppgifter – hur kontaktar du oss? 


EFKT är ansvarig för behandlingen av de personuppgifter som vi har mottagit om dig. Du hittar våra kontaktuppgifter nedan. 


Danmark 

Firmanavn: EFKT A/S 

Adresse: Højbyvej 50, 5260 Odense S 

Org. Nr: DK-30280458 

Telefon: +45 70 222 466 

E-postadress: info.dk@efkt.com 


Sverige 

Firmanavn: EFKT AB 

Address: Stigbergsliden 5, 414 63 Göteborg 

Org. Nr: SE-556720-7468 

Telefon: +46 (0) 31-303 10 50 

E-postadress: info.se@efkt.com 


Norge 

Firmanavn: EFKT Norge 

Address: Kongens gate 11, 0153 Oslo 

Org. Nr: 887 449 082 

Telefon: +47 21 08 05 00

E-postadress: info.no@efkt.com 


Persondatapolitik för rekrytering 

Vi uppmanar dig att läsa vår persondatapolitik för rekrytering för att få mer information om vår persondatapolitik när du skickar in din ansökan.

 

Som en del av vår rekryteringsprocess behandlar vi dina personuppgifter enligt denna persondatapolitik. EFKT Danmark A/S, Højbyvej 50, 5250 Odense, Danmark, CVR - nr. 25362195, är ansvarig för personuppgifter som samlas in och behandlas som en del av rekryteringsprocessen. EFKT samarbetar med HR-Skyen.dk, som fungerar som personuppgiftsbiträde åt EFKT för det använda rekryteringsystemet. 


Behandling av data i rekryteringsprocessen 


För att kunna bedöma din ansökan behandlar vi de uppgifter, inklusive personuppgifter, som du lämnar i din ansökan och ditt CV. Vi rekommenderar att du inte lämnar ut känsliga personuppgifter, såsom information om ras eller etnicitet, religion, fackföreningsmedlemskap, sexuell läggning, hälsa etc., i din ansökan. 


När du ansöker om en tjänst hos oss ger du ditt samtycke till att dina personuppgifter får behandlas i detta sammanhang.


I rekryteringsprocessen genomför vi samtal där fokus ligger på dina yrkesmässiga och personliga kompetenser, arbetsuppgifter samt EFKT som arbetsplats.


Vi noterar några av de uppgifter som framkommer under samtalen/samtalen. Endast relevanta uppgifter som är relevanta används i bedömningen om du bör erbjudas en tjänst. Dessa uppgifter behandlas konfidentiellt och sparas tillsammans med din ansökan. 


Om jobbet kräver att du genomför personlighetstest eller liknande kommer du att informeras om detta. Resultaten av sådana tester kommer att behandlas konfidentiellt, men kommer att ingå i vår bedömning av din ansökan. 


Inhämtning av ytterligare uppgifter och referenser 


Som en del av rekryteringsprocessen söker vi ofta ytterligare uppgifter om den sökande eller de sökande som vi anser är bäst kvalificerade. I samband med det kan vi i relevanta situationer söka offentligt tillgängliga uppgifter på internet, inklusive från sociala medier. Det kan också hända att vi ber dig att själv skicka oss ytterligare uppgifter. 


Om vi vill söka uppgifter om dig från din nuvarande eller tidigare arbetsgivare via referensinhämtning frågar vi först om ditt samtycke till detta. Om du inte ger samtycke inhämtar vi inte referensuppgifter. Du bör dock vara medveten om att om du inte samtycker till att vi kan inhämta referensuppgifter kan det innebära att din ansökan avslås. 


Om du erbjuds jobb hos EFKT kan du också bli ombedd att lämna in kopia av ditt belastningsregister eller att ge samtycke till att vi inhämtar ett privat belastningsregister om dig. Denna uppgift kommer också att behandlas konfidentiellt och sparas i din personalmapp. 


Lagringsperiod 


Om du erbjuds en tjänst i ett av Esoft koncernens företag kommer din ansökan och ytterligare personuppgifter som inhämtas i rekryteringen att ingå i din personalmapp. 


Om du får avslag på din ansökan, sparar vi din ansökan och eventuella ytterligare personuppgifter som inhämtats under rekryteringsprocessen under en period på 6 månader efter avslaget och vi förbehåller oss rätten att kontakta dig om det uppstår en jobbmöjlighet som matchar din profil vid senare tillfälle. Din ansökan och ytterligare personuppgifter raderas automatiskt från vår databas efter 6 månader, om du inte aktiverar den ytterligare under 6 månader. Du får en påminnelse med en länk för att aktivera och uppdatera detta innan periodens slut.

 

Hälsoinformation 


I helt speciella fall kan vi be dig om information om din hälsa. Det kan vara relevant i de situationer där en sjukdom skulle ha väsentlig betydelse för din förmåga att sköta tjänsten. 


Om det bedöms nödvändigt med hälsoinformation kommer vi att specificera vilka sjukdomar eller symtom på sjukdomar som vi önskar information om. Självklart respekterar vi de ramar och begränsningar som hälso- och sjukvårdslagen fastställer i detta avseende. 


Utlämnande av personuppgifter 


I händelse av att vi använder externa företag i samband med rekryteringsprocessen – inklusive rekryteringsbyråer, leverantörer av personlighetstester etc. – kommer du att informeras om detta och ge ditt samtycke i samband med rekryteringen. Utlämnande av dina personuppgifter till eventuella tredje parter sker i enlighet med skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal med de berörda parterna, som följer gällande regler. Om du vill utöva dina rättigheter, eller om du har frågor om denna integritetspolicy eller behandlingen av dina personuppgifter, kan du kontakta oss på info.dk@efkt.com.

Om du vill klaga över behandlingen av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på info.dk@efkt.com. Du kan också lämna in en klagomål till Datainspektionen, Borgergade 28, 5., 1300 Köpenhamn, Danmark, www.datatilsynet.dk.

Er framgång

är vår framgång.

Vi skapar

Vi lägger vikt vid kvalitet

Vi strävar varje dag efter att leverera marknadens största utbud av lösningar av högsta kvalitet. Därför är det också viktigt för oss att känna till våra kunders och bostadssäljares åsikter.

Er framgång

är vår framgång.

Vi skapar

Vi lägger vikt vid kvalitet

Vi strävar varje dag efter att leverera marknadens största utbud av lösningar av högsta kvalitet. Därför är det också viktigt för oss att känna till våra kunders och bostadssäljares åsikter.

Er framgång

är vår framgång.

Vi skapar

Vi lägger vikt vid kvalitet

Vi strävar varje dag efter att leverera marknadens största utbud av lösningar av högsta kvalitet. Därför är det också viktigt för oss att känna till våra kunders och bostadssäljares åsikter.