Løsninger

Informasjon

Bedrift

Logg inn

Løsninger

Informasjon

Bedrift

Logg inn

Personvernerklæring


Opplysninger om vår behandling av dine personopplysninger.


Formålet med EFKT's personvernerklæring er å forklare hvordan vi samler inn, behandler og beskytter personopplysninger.

 

EFKT har en klar ambisjon om å minimere behandlingen av dine personopplysninger så mye som mulig, samt å skape en høy grad av gjennomsiktighet med hensyn til de opplysningene som behandles. Denne politikken har derfor også til formål å informere deg om hvilke av dine personopplysninger vi behandler, hvordan behandlingen utføres og hvilke rettigheter du selv kan benytte deg av.


Hvis du har spørsmål eller henvendelser relatert til behandlingen av dine personopplysninger, er du alltid velkommen til å kontakte oss. Kontaktinformasjonen kan blant annet finnes i siste avsnitt i denne teksten.Behandling av personopplysninger


Når du har valgt en eiendomsmegler som bruker EFKT, samler vi inn følgende personopplysninger:

 • Formål: Dine personopplysninger brukes til å kontakte deg med sikte på levering av produkter/tjenester som du har bestilt/kjøpt hos din eiendomsmegler.

 • Hvilke typer personopplysninger behandler vi: Navn, adresse, telefonnummer og e-post.


Rettsgrunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger følger av:

 • Hvis det er nødvendig av hensyn til oppfyllelse av en kontrakt, som du eller eiendomsmegler er part i.

 • Hvis det er nødvendig for at vi kan overholde en rettslig forpliktelse, f.eks. i henhold til regnskapsloven.


Hvor dine personopplysninger kommer fra:

 • Direkte fra deg

 • Fra din eiendomsmegler

 • Fra andre kilder som er offentlig tilgjengelige


Vi kan videreformidle dine personopplysninger under følgende omstendigheter:

 • Til konserntilknyttede selskaper samt andre samarbeidspartnere.

 • Til leverandører vi samarbeider med for å støtte vår virksomhet f.eks.:

  • leverandører av tjenester, teknisk støtte og kundeservice.

  • Leveringstjenester

 • Hvis det er påkrevd i henhold til en domsavgjørelse eller gjeldende lovgivning.Overføring til mottakere i tredjeland, inkludert internasjonale organisasjoner:

 • Disse personopplysningene vil som en del av utarbeidelsen av våre tjenester/produkter bli tilgjengelig for databehandler utenfor EU og EØS, da bildebehandling m.v. foretas i et konserninternt selskap i Vietnam, som av EU-kommisjonen anses å være et tredjeland. I samsvar med personvernforordningens artikkel 46, nr. 5, har EKFT sikret at de nødvendige garantier og rettigheter er på plass for deg som kunde i det aktuelle landet. Dette er gjort ved å følge EU-kommisjonens retningslinjer for overføringer som krever at EFKT har inngått EU-kommisjonens standardavtale med sitt datterselskap i Vietnam (i henhold til artikkel 46, nr. 2, bokstav c). Dette vil sikre at de nødvendige retningslinjene blir overholdt av EFKT.


Oppbevaring av dine personopplysninger:

I forbindelse med levering av våre produkter/tjenester vil vi oppbevare dine personopplysninger i inntil 6 år etter avslutning av kundeforhold i henhold til regnskapsloven, med mindre det er spesielle grunner til å oppbevare informasjonen i en lengre periode.


Dine rettigheter


 • Du har ifølge personvernforordningen en rekke rettigheter i forhold til vår behandling av opplysninger om deg.

 • Hvis du vil benytte deg av dine rettigheter, må du kontakte oss.

 • Rett til å se opplysninger (innsynsrett).

 • Du har rett til å få innsyn i de opplysningene som vi behandler om deg, samt en rekke ytterligere opplysninger.

 • Rett til retting.

 • Du har rett til å få uriktige opplysninger om deg selv rettet.

 • Rett til sletting.

 • I spesielle tilfeller har du rett til å få slettet opplysninger om deg, før tidspunktet for vår ordinære generelle sletting inntreffer.

 • Rett til begrensning av behandlingen.

 • Du har i visse tilfeller rett til å få begrenset behandlingen av dine personopplysninger. Hvis du har rett til å få begrenset behandlingen, må vi fremover kun behandle opplysningene – bortsett fra oppbevaring – med ditt samtykke, eller med formål om å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav, eller for å beskytte en person eller viktige samfunnsinteresser.

 • Rett til å protestere.

 • Du har i visse tilfeller rett til å protestere mot vår eller lovlige behandling av dine personopplysninger.

 • Rett til å overføre opplysninger (dataportabilitet).

 • Du har i visse tilfeller rett til å motta dine personopplysninger i et strukturert, allment anvendt og maskinlesbart format samt å få overført disse personopplysningene fra én behandlingsansvarlig til en annen uten hindringer.

 • Du kan lese mer om dine rettigheter i Datatilsynets veiledning om registerets rettigheter, som du finner på www.datatilsynet.no


Regler


De reglene som gjelder for EFKT's behandling av dine personopplysninger finnes i:

 • Personopplysningsloven (inntil 25. mai 2018)

 • Personvernforordningen (etter 25. mai 2018)

 • Personopplysningsloven (etter 25. mai 2018)


Vi er behandlingsansvarlig – hvordan kontakter du oss?


EFKT er behandlingsansvarlig for behandlingen av de personopplysningene som vi har mottatt om deg. Du finner våre kontaktopplysninger nedenfor.


Danmark

Firma: EFKT A/S

Adresse: Højbyvej 50, 5260 Odense S

Org.nr: DK-30280458

Telefon: +45 70 222 466

E-post: info.dk@efkt.com


Sverige

Firma: EFKT AB

Adresse: Stigbergsliden 5, 414 63 Göteborg

Org.nr: SE-556720-7468

Telefon: +46 (0) 31-303 10 50

E-post: info.se@efkt.com


Norge

Firma: EFKT Norge

Adresse: Kongens gate 11, 0153 Oslo

Org.nr: 887 449 082

Telefon: +47 21 08 05 00

E-post: info.no@efkt.com


Personvernpolitikk for rekruttering

Vi oppfordrer deg til å lese vår personvernpolitikk for rekruttering for å få mer informasjon om vår personvernpolitikk når du sender inn din søknad.

Som en del av vår rekrutteringsprosess behandler vi dine personopplysninger som beskrevet i denne personvernpolitikken. EFKT Danmark A/S, Højbyvej 50, 5250 Odense, Danmark, CVR - nr. 25362195, er behandlingsansvarlig for persondata som samles inn og behandles som en del av rekrutteringsprosessen. EFKT samarbeider med HR-Skyen.dk, som fungerer som databehandler for EFKT i forhold til det anvendte rekrutteringssystem.


Behandling av data i rekrutteringsprosessen


For å kunne vurdere din søknad behandler vi de opplysninger, inkludert personopplysninger, som du oppgir i din søknad og din CV. Vi anbefaler at du ikke oppgir sensitive personopplysninger, som rase eller etnisk opprinnelse, religion, fagforeningsmedlemskap, seksuell orientering, helse osv., i din søknad.


Når du søker på en jobb hos oss, gir du ditt samtykke til at dine personopplysninger kan behandles i denne sammenheng.


I rekrutteringsprosessen gjennomfører vi samtaler hvor fokus er på dine faglige og personlige ferdigheter, arbeidsoppgaver samt EFKT som arbeidsplass.


Vi noterer noen av opplysningene som kommer frem i løpet av samtalen/samtalene. Det er kun de relevante opplysningene som vi benytter ved vurderingen av om du skal tilbys en stilling. Disse opplysningene behandles konfidensielt og oppbevares sammen med din søknad.


Hvis jobben krever at du gjennomfører personlighetstester eller lignende, vil du bli informert om dette. Resultatene av slike tester vil behandles konfidensielt, men vil inngå i vår behandling av din søknad.


Innhenting av øvrige opplysninger og referanser


Som en del av rekrutteringsprosessen vil vi ofte søke ytterligere opplysninger om søkeren eller søkerne som vi anser er best kvalifiserte. I den forbindelse kan vi i relevant omfang søke offentlig tilgjengelige opplysninger på internett, inkludert fra sosiale medier. Det kan også være at vi ber deg selv om å sende oss noen flere opplysninger.


Hvis vi ønsker å søke opplysninger om deg hos din nåværende eller tidligere arbeidsgiver via referanseinnhenting, spør vi deg om samtykke til dette først. Hvis du ikke samtykker, innhenter vi ikke referanseopplysninger. Du bør imidlertid være klar over at hvis du ikke samtykker til at vi kan innhente referanseopplysninger, kan det bety at du får avslag på din søknad.


Hvis du blir tilbudt jobb hos EFKT kan du i tillegg bli bedt om å levere kopi av din vandelsattest eller om å gi samtykke til at vi innhenter en privat vandelsattest på deg. Denne informasjonen vil også behandles konfidensielt og oppbevares i din personalmappe.


Oppbevaringsperiode


Hvis du blir tilbudt jobb i et av Esoft-gruppens selskaper, vil din søknad og ytterligere personopplysninger som innhentes i forbindelse med rekrutteringen, inngå i din personalmappe.


Hvis du får avslag på din søknad, oppbevarer vi din søknad og eventuelle ytterligere personopplysninger innhentet i løpet av rekrutteringsprosessen i en periode på 6 måneder etter avslaget, og vi vil tillate oss å ta kontakt med deg hvis det oppstår en jobbmulighet som passer din profil på et senere tidspunkt. Din søknad og eventuelle ytterligere personopplysninger slettes automatisk fra vår database etter 6 måneder, med mindre du reaktiverer den for ytterligere 6 måneder. Du vil motta en påminnelse med en lenke til reaktivering og oppdatering av dette før utløpet av perioden.

 

Helseopplysninger


I helt spesielle tilfeller kan vi be om opplysninger om din helse. Dette kan være relevant i situasjoner der en sykdom vil ha vesentlig betydning for din evne til å ivareta stillingen.


Hvis det konkret vurderes nødvendig med helseopplysninger, vil vi angi hvilke sykdommer eller symptomer på sykdommer det ønskes opplysninger om. Naturligvis respekterer vi de rammer og begrensninger som helseregisterloven setter i denne sammenhengen.


Videreformidling av personopplysninger


I tilfeller der vi benytter eksterne selskaper i forbindelse med rekrutteringsprosessen – inkludert rekrutteringsfirmaer, tilbydere av personlighetstester etc. – vil du bli informert om dette og gi samtykke til dette i forbindelse med rekrutteringen. Videreformidling av dine personopplysninger til eventuelle tredjeparter skjer i henhold til skriftlige databehandleravtaler med de aktuelle parter, som overholder gjeldende regler. EFKT kontrollerer at de anvendte databehandlere har tilstrekkelig it-sikkerhet.


Dine personopplysninger kan ved behov videreformidles til andre konserntilknyttede selskaper i Danmark, Sverige, Norge og Vietnam. Dette skyldes at våre konserntilknyttede selskaper inkluderer et selskap lokalisert utenfor EU/EØS-området. EFKT Danmark A/S har inngått overføringsavtaler basert på standardkontraktsbestemmelser fra Europakommisjonen for å sikre tilstrekkelig databeskyttelse i forbindelse med disse overføringene.


Dine rettigheter


Ethvert samtykke du har gitt i forbindelse med søknads- og/eller rekrutteringsprosessen kan til enhver tid trekkes tilbake ved å kontakte oss. Hvis du trekker tilbake samtykket ditt vil vi stoppe behandlingen av dine personopplysninger, med mindre vi har en annen juridisk grunn til å fortsette behandlingen og lagringen av dine persondata.


Du har rett til å få innsyn i de personopplysningene vi behandler om deg, med visse lovbestemte unntak. Du har også rett til å protestere mot innsamling og videre behandling av dine personopplysninger. Videre har du rett til å be om begrensning av behandlingen og i visse tilfeller rett til korrigering eller sletting av dine personopplysninger.


I tillegg har du under visse omstendigheter rett til å motta de personopplysningene vi har om deg i et strukturert, allment anvendt og maskinlesbart format, samt be oss om å overføre disse opplysningene til en annen behandlingsansvarlig.


Hvis du ønsker å benytte deg av dine rettigheter eller har spørsmål angående denne personvernerklæringen eller behandlingen av dine personopplysninger, kan du kontakte oss på info.no@efkt.com.


Hvis du ønsker å klage over behandlingen av dine personopplysninger, kan du kontakte oss på info.no@efkt.com. Du kan også klage til Datatilsynet, Trelastgata 3, 0191 Oslo, Norge, www.datatilsynet.no.

Deres suksess

Er vår suksess

Vi skaper

Vi prioriterer kvalitet

Vi jobber hver dag for å tilby markedets mest omfattende utvalg av løsninger av høyeste kvalitet. Derfor setter vi stor pris på tilbakemeldinger fra våre kunder og boligselgere.

Deres suksess

Er vår suksess

Vi skaper

Vi prioriterer kvalitet

Vi jobber hver dag for å tilby markedets mest omfattende utvalg av løsninger av høyeste kvalitet. Derfor setter vi stor pris på tilbakemeldinger fra våre kunder og boligselgere.

Deres suksess

Er vår suksess

Vi skaper

Vi prioriterer kvalitet

Vi jobber hver dag for å tilby markedets mest omfattende utvalg av løsninger av høyeste kvalitet. Derfor setter vi stor pris på tilbakemeldinger fra våre kunder og boligselgere.