Løsninger

Information

Virksomhed

Log ind

Løsninger

Information

Virksomhed

Log ind

Persondatapolitik 


Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger. 


Formålet med EKFT's persondatapolitik er at forklare, hvordan vi indsamler, behandler og beskytter personoplysninger.

 

EFKT har en klar ambition om at minimere behandlingen af dine personoplysninger så meget som muligt og at skabe en høj grad af transparens i forhold til de oplysninger, der behandles. Nærværende politik har således også til formål at oplyse dig om, hvilke af dine personoplysninger vi behandler, hvordan behandlingen foretages og hvilke rettigheder du selv kan gøre brug af. 


Såfremt du har spørgsmål eller henvendelser relateret til behandlingen af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at tage kontakt. Kontaktoplysningerne kan bl.a. findes i denne politiks sidste afsnit. Behandling af personoplysninger 


Når du har valgt en ejendomsmægler der bruger EFKT, indsamler vi følgende personoplysninger:

 • Formål: Dine personoplysninger anvendes til at kontakte dig med henblik på levering af produkter/tjenester, som du har bestilt/købt ved din ejendomsmægler.

 • Hvilke typer personoplysninger behandler vi: Navn, adresse, telefonnummer og e-mail 


Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af: 

 • Hvis det er nødvendigt af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du eller ejendomsmægler er part i. 

 • Hvis det er nødvendigt for at vi kan overholde en retlig forpligtelse f. eks. i henhold til bogføringsloven. 


Hvor dine personoplysninger stammer fra:

 • Direkte fra dig 

 • Fra din ejendomsmægler 

 • Fra andre kilder der er offentligt tilgængelige 


Vi kan videregive dine personoplysninger under følgende omstændigheder: 

 • Til koncernforbundne selskaber samt øvrige samarbejdspartnere 

 • Til leverandører vi samarbejder med for at støtte vores virksomhed f.eks.: 

  • Leverandører af tjenester, teknisk support og kundeservice. 

  • Leverancetjenester 

 • Hvis det er påkrævet ifølge en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer: 

 • Disse personoplysninger vil som led i udarbejdelsen af vores tjenester/produkter blive tilgået af databehandler uden for EU og EØS, da billede redigering m.v. foretages i koncerninternt selskab i Vietnam, som af EU-kommissionen anses for at være et tredjeland. I overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 46, stk. 5, har EKFT sikret, at de fornødne garantier og rettigheder er på plads for dig som kunde i det pågældende land. Dette er gjort ved at følge EU-kommissionens retningslinjer for overførsler som kræver, at EFKT har indgået EU-kommissionens standardaftale med dets datterselskab i Vietnam (efter artikel 46, stk. 2, litra c,). Dette vil sikre, at de fornødne retningslinjer bliver overholdt af EFKT. 


Opbevaring af dine personoplysninger: 

I forbindelse med levering af vores produkter/tjenester vil vi opbevare dine personoplysninger i op til 6 år efter afslutning af kundeforhold i henhold til bogføringsloven, med mindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode. 


Dine rettigheder


 • Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

 • Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret).

 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 • Ret til berigtigelse (rettelse).

 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

 • Ret til sletning. 

 • I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 

 • Ret til begrænsning af behandling. 

 • Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

 • Ret til indsigelse. 

 • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. 

 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet). 

 • Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. 

 • You can read more about your rights in the Data Inspectorate’s Guide on the Registrar’s Rights, which you will find at www.datatilsynet.dk 


Regler 


De regler der gælder for EFKT's behandling af dine personoplysninger findes i: 

 • Persondataloven (indtil 25. maj 2018) 

 • Databeskyttelsesforordningen (efter 25. maj 2018) 

 • Databeskyttelsesloven (efter 25. maj 2018) 


Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 


EFKT er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor. 


Danmark 

Firmanavn: EFKT A/S 

Adresse: Højbyvej 50, 5260 Odense S 

Org. Nr: DK-30280458 

Telefon: +45 70 222 466 

E-mail adresse: info.dk@efkt.com 


Sverige 

Firmanavn:  EFKT AB 

Address: Stigbergsliden 5, 414 63 Göteborg 

Org. Nr: SE-556720-7468 

Telefon: +46 (0) 31-303 10 50 

E-mail adresse: info.se@efkt.com 


Norge 

Firmanavn: EFKT Norge 

Address: Kongens gate 11, 0153 Oslo 

Org. Nr: 887 449 082 

Telefon: +47 21 08 05 00

E-mail adresse: info.no@efkt.com 


Persondatapolitik for rekruttering 

Vi opfordrer dig til at læse vores persondatapolitik for rekruttering for at få mere at vide om vores persondatapolitik, når du indsender din ansøgning.

 

Som led i vores rekrutteringsproces behandler vi dine personoplysninger som beskrevet i denne persondatapolitik. EFKT Danmark A/S, Højbyvej 50, 5250 Odense, Danmark, CVR - nr. 25362195, er dataansvarlig for persondata, der indsamles og behandles som led i rekrutteringsprocessen. EFKT samarbejder med HR-Skyen.dk, der fungerer som databehandler for EFKT i forhold til det anvendte rekrutteringssystem


Behandling af data i rekrutteringsprocessen 


For at kunne vurdere din ansøgning behandler vi de oplysninger, herunder personoplysninger, som du afgiver i din ansøgning og dit CV. Vi anbefaler, at du ikke afgiver følsomme personoplysninger, såsom oplysninger om race eller etnisk oprindelse, religion, fagforeningsmedlemskab, seksuel orientering, sundhed osv., i din ansøgning. 


Når du ansøger om et job hos os, giver du dit samtykke til, at dine personoplysninger må behandles i denne sammenhæng.


I rekrutteringsprocessen gennemfører vi samtaler, hvor fokus er på dine faglige og personlige kompetencer, arbejdsopgaver samt EFKT som arbejdsplads.


Vi noterer nogle af de oplysninger, som kommer frem under samtalen/samtalerne. Det er kun de oplysninger, der er relevante, som vi benytter ved vurderingen af, om du skal tilbydes en stilling. Disse oplysninger behandles fortroligt og opbevares sammen med din ansøgning. 


Hvis jobbet kræver, at du gennemfører personlighedstest eller lignende, vil du blive informeret om dette. Resultaterne af sådanne test vil blive behandlet fortroligt, men vil indgå i vores behandling af din ansøgning. 


Indhentelse af øvrige oplysninger og referencer 


Som led i rekrutteringsprocessen vil vi ofte søge yderligere oplysninger om den ansøger eller de ansøgere, som vi skønner, er bedst kvalificeret. I den forbindelse kan vi i relevant omfang søge offentlig tilgængelige oplysninger fra internettet, herunder fra sociale medier. Det kan også være, at vi beder dig om selv at sende os nogle flere oplysninger. 


Hvis vi gerne vil søge oplysninger om dig hos din nuværende eller tidligere arbejdsgiver via referenceindhentning, spørger vi dig om samtykke hertil først. Hvis ikke du giver samtykke, indhenter vi ikke referenceoplysninger. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du ikke samtykker til, at vi kan indhente referenceoplysninger, kan det betyde, at du får afslag på din ansøgning. 


Bliver du tilbudt job hos EFKT kan du herudover blive bedt om at aflevere kopi af din straffeattest eller om at give samtykke til, at vi indhenter en privat straffeattest på dig. Denne oplysning vil også blive behandlet fortroligt og opbevaret i din personalemappe. 


Opbevaringsperiode 


Hvis du bliver tilbudt et job i et af Esoft gruppens selskaber, vil din ansøgning og yderligere personoplysninger, der indhentes i forbindelse med rekrutteringen, indgå i din medarbejdermappe. 


Hvis du får afslag på din afsøgning, gemmer vi din ansøgning og eventuelle yderligere personoplysninger indhentet i løbet af rekrutteringsprocessen i en periode på 6 måneder efter afslaget, og vi vil tillade os at tage kontakt til dig, hvis der opstår en jobmulighed, der matcher din profil på et senere tidspunkt. Din ansøgning og yderligere personoplysninger slettes automatisk fra vores database efter 6 måneder, medmindre du genaktiverer det i yderligere 6 måneder. Du får en påmindelse med et link til genaktivering og opdatering heraf inden udgangen af perioden.

 

Helbredsoplysninger 


Vi kan i helt særlige tilfælde anmode dig om oplysninger om dit helbred. Det kan være relevant i de situationer, hvor en sygdom vil have væsentlig betydning for din evne til at varetage stillingen. 


Hvis det konkret vurderes nødvendigt med helbredsoplysninger, vil vi angive, hvilke sygdomme eller symptomer på sygdomme, der ønskes oplysninger om. Naturligvis respekterer vi de rammer og begrænsninger, som helbredsoplysningsloven sætter i den forbindelse. 


Videregivelse af personoplysninger 


I tilfælde af, at vi benytter eksterne virksomheder i forbindelse med rekrutteringsprocessen – herunder rekrutteringsfirmaer, udbydere af personlighedstests etc. – vil du blive oplyst om og give samtykke til dette i forbindelse med rekrutteringen. Videregivelse af dine personoplysninger til eventuelle tredjeparter sker i henhold til skriftlige databehandleraftaler med de pågældende parter, som overholder de gældende regler. EFKT kontrollerer, at de anvendte databehandlere har tilstrækkelig it-sikkerhed.


Dine personoplysninger kan efter behov videregives til andre koncernforbundne selskaber i Danmark, Sverige, Norge og Vietnam. Hvorfor vores koncernforbundne selskaber omfatter et selskab beliggende i et land uden for EU/EØS. EFKT Danmark A/S har indgået overdragelsesaftaler baseret på Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser for at sikre en tilstrækkelig grad af databeskyttelse i forbindelse med overførslerne. 


Dine rettigheder

 

Ethvert samtykke, som du har givet i forbindelse med ansøgnings- og/eller rekrutteringsprocessen, kan til enhver tid tilbagekaldes ved at kontakte os. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, stopper vi med behandlingen af dine personoplysninger, medmindre vi er berettiget til fortsat at behandle og opbevare dine persondata på et andet grundlag. 


Du har ret til indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personoplysninger. Du har herudover også ret til at anmode om, at behandlingen begrænses, og til eventuelt at få korrigeret eller under visse omstændigheder slettet dine personoplysninger. 


Herudover har du i visse tilfælde ret til at få udleveret de personoplysninger, som vi har registreret om dig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt bede os om at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig. 


Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, eller hvis du har spørgsmål til denne persondatapolitik eller behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte os på info.dk@efkt.com


Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, bedes du kontakte os på info.dk@efkt.com. Du kan også indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København, Danmark, www.datatilsynet.dk

Jeres succes

er vores succes.

Vi skaber

Vi går op i kvalitet

Vi stræber hver dag efter at levere markedets største udbud af løsninger i den højeste kvalitet. Derfor er det også vigtigt for os at kende vores kunders og boligsælgers mening.  

Jeres succes

er vores succes.

Vi skaber

Vi går op i kvalitet

Vi stræber hver dag efter at levere markedets største udbud af løsninger i den højeste kvalitet. Derfor er det også vigtigt for os at kende vores kunders og boligsælgers mening.  

Jeres succes

er vores succes.

Vi skaber

Vi går op i kvalitet

Vi stræber hver dag efter at levere markedets største udbud af løsninger i den højeste kvalitet. Derfor er det også vigtigt for os at kende vores kunders og boligsælgers mening.